Garantie en retouren

Tijdens openingstijden kunt u ook telefonisch contact opnemen met onze klantenservice (010-248 69 99).

Klachten over onze producten en/of diensten dienen zo snel mogelijk doch uiterlijk 2 maanden na ontdekking van het gebrek per email tmr@staelduinsebos.nl gemeld te worden.
 

Retouren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (pdf), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retouradres

Staelduinsebos Online
Deltaweg 76
3133 KM Vlaardingen 

Klachten en geschillen

Klachten met betrekking tot door u aangeschafte producten en/of onze diensten dienen zo snel mogelijk doch uiterlijk 2 maanden na ontdekking van het gebrek gemeld te worden. Vul in het klachtenformulier ook het factuurnummer in zodat wij sneller uw product kunnen traceren.

Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden.

Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zullen wij u binnen de termijn van 14 dagen antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Slagen wij er - samen met u - niet in om tot een voor u bevredigende oplossing te komen? Dan kunt u uw geschil voorleggen aan de Geschillencommisie Thuiswinkel (www.sgc.nl). Deze onafhankelijke commisie doet - tegen betaling van € 25 - een bindende uitspraak in uw zaak. Wordt u in het gelijk gesteld? Dan krijgt u uw klachtgeld terug. Adres Geschillencommissie: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

In het geval van een klacht/geschil kunt u dit ook voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Garantie en non-conformiteit

Een product behoort geen gebreken te vertonen, die niet te verwachten zijn tijdens de verwachte levensduur bij normaal gebruik. Indien dit wel het geval is ontvangt u op de aangeschafte producten de wettelijke garantie. De garantie geldt ook op defecten bij levering/ontvangst (melden uiterlijk 2 maanden na ontdekking van het gebrek). Wanneer het aangeschafte product niet doet wat er van verwacht wordt, zorgen wij voor herstel of vervanging van het aangeschafte product. Wanneer eerdergenoemde geen oplossingen biedt, zal het aankoopbedrag gerestitueerd worden. Voor deze garantie is echter wel het aankoopbewijs van belang. U moet aan kunnen tonen dat u het betreffende product op de aankopdag heeft aangeschaft. Op enkele producten in ons assortiment ontvangt u aanvullende fabrieksgarantie. Indien dit van toepassing is, wordt dit bij het betreffende product aangegeven.